คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมพิศ พงษ์พิศ
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาติ
ผู้แทนจาก : ซิสเตอร์
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววัชราภรณ์ บุดดา
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ผู้แทนจาก : ซิสเตอร์
ชื่อ-นามสกุล : ซิสเตอร์โจซีฟีนา เอสเตรมีนา
ตำแหน่ง : ประธานอวุโส
ผู้แทนจาก : สถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลัดดา สืบศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : สถานศึกษา
เบอร์โทร : 089-2953900
ชื่อ-นามสกุล : นายปรวีย์ หนูเพชร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 081-2777963
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศ์ธร ละอองแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 081-9311568
ชื่อ-นามสกุล : นายสิริวัฒน์ กิจเวช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 089-2968240
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทัศน์ พลชนะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนชุมชน
เบอร์โทร : 086-2913830
ชื่อ-นามสกุล : นางจิตรดา ทิพย์นุ้ย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
เบอร์โทร : 081-2770983
ชื่อ-นามสกุล : นางอัญลภัส พันธ์คง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
เบอร์โทร : 094-6510131
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ อินนิล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
เบอร์โทร : 086-2964866
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสถาน บัวขันธ์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ผู้แทนจาก : สถานศึกษา
เบอร์โทร : 087-2933289