กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางมานิสา ชนะภัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2