กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางมานิสา ชนะภัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2