กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวประภาภรรณ เม่าทอง
ครูสอนวิชาสังคมศึกษาฯ