กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวประภาภรรณ เม่าทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2