กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวประภาภรรณ เม่าทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2