ปฐมวัย

นางจิตรดา ทิพย์นุ้ย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวยมนพร ไฝ่ฝัน
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

นางสาวอารีรัตน์ สังข์ทอง
ครูพ่ี่เลี่้ยงชั้นเตรียมอนุบาล

นางสุทธญาณ์ สังวาระ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางวาสนา สุขมิ่ง
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/1

นางประจวบ แก้วประชุม
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางสาวอัญชลี สังข์เศรษฐ์
ครูพ่ี่เลี่้ยงชั้นอนุบาล 1/2

นางสาวยินดี บัวตูม
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางอนงค์ คงกาจนญ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางสาวกรกัลยา กลสามัญ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

นางสาวสมฤดี คล้ายสมบัติ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2