ปฐมวัย

นางจิตรดา ทิพย์นุ้ย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวยมนพร ไฝ่ฝัน
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

นางสุทธญาณ์ สังวาระ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวอารีรัตน์ สังข์ทอง
ครูพ่ี่เลี่้ยงชั้นอนุบาล 1/2

นางสาวสมฤดี คล้ายสมบัติ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3

นางสาวกรกัลยา กลสามัญ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

นางวาสนา สุขมิ่ง
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

นางประจวบ แก้วประชุม
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวพัชนี อุตสาหะ
ครูพ่ี่เลี่้ยงอนุบาล 1/1

นางสาวยินดี บัวตูม
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางอนงค์ คงกาจนญ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวมนัสดา สมิททองคำ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2