พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

     พันธกิจ
1. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้ มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีงาม และมีจิตสำนึกในคุณค่าความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
5. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของนักเรียนให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
6. ส่งเสริมนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้รับการพัฒนาตนเอง และด้านการศึกษาได้อย่างทั่วถึง นำไปสู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และสู่มาตรฐานสากล
8. ส่งเสริมให้ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี

 
เป้าหมาย
1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขรักการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ ได้อย่างเหมาะสมตามวัย
3. นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลรักษาสุขภาพที่ดี และมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
5. นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาไทย โดยมุ่งเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจ    พอเพียง
6. โรงเรียนมีการจัดการที่เป็นระบบแบบมีส่วนร่วม มีสภาพแวดล้อมและการบริการที่เอื้อต่อการเรียนรู้
7. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพ
8. ครูพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
และเป็นแบบอย่างที่ดี
9. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
10. ผู้เรียนมีความ สามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11. ผู้เรียนมีประสบการณ์การใช้ภาษาต่าง ประเทศในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และสู่มาตรฐานสากล