คำขวัญโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน

คำขวัญ

เมตตาเด่น       ความรู้ดี      มีวินัย

เมตตาเด่น  หมายถึง              มีความรักเมตตากรุณาต่อตนเองและผู้อื่น

ความรู้ดี     หมายถึง              เป็นผู้ใฝ่รู้เพื่อพัฒนาตนเองและผู้อื่น

                        มีวินัย         หมายถึง              เป็นผู้ยึดมั่นในระเบียบวินัยเพื่อการดำเนินชีวิต