อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

ร่าเริงแจ่มใส    ใส่ใจด้านภาษา    มีความเมตตา    นำพาสู่ความมั่นใจ

เอกลักษณ์

มนุษยสัมพันธ์ดี    มีเมตตากรุณา