อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

จแต่งกายดี  มีมารยาท

เอกลักษณ์

โรงเรียนน่าอยู่   เชิดชูคุณธรรม