กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเกษศักดิ์ดา จันทร์อักษร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ