กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเกษศักดิ์ดา จันทร์อักษร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ