หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง  เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป