กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสาโรจน์ จันทร์สกุล
ครูศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวจุรีรัตน์ สังฆรักษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายธีรวัช ชีช้าง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2