กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสาโรจน์ จันทร์สกุล
ครูสอนวิชาศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวจุรีรัตน์ สังฆรักษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1