กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสาโรจน์ จันทร์สกุล
ครูสอนวิชาศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวจุรีรัตน์ สังฆรักษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2