ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมพิศ พงษ์พิศ
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววัชราภรณ์ บุดดา
ตำแหน่ง : ผุ้จัดการโรงเรียนและผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสถาน บัวขันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ปี
ชื่อ-นามสกุล : SR. Josefina Estremira
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : SR. Rosario caminoy
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุญทุม หมื่อแล
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรพิมล เทาะเว
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :