พนักงานโรงเรียน

นางสาวสธนธร ทองนุ่น
พนักงานโภชนาการ

นางจินตนา หรุดคง
พนักงานโภชนาการ

นางสาวสมบูรณ์ จำนงค์
พนักงานโภชนาการ

นางจิรา เกิดทอง
พนักงานโภชนาการ

นายสุพัฒน์ อารีย์รักษ์
พนักงานขับรถ

นายชัยพฤศ จำนงค์
พนักงานโรงเรียน

นางสาวอรอนงค์ นวลเต็ม
พนักงานโภชนาการ

นางสาววรรณดี สุวาเดช
พนักงานโภชนาการ

นางสาวสุรีรัตน์ สีสม
พนักงานโภชนาการ

นางสาวนิตยา ชูชมชื่น
พนักงานโภชนาการ