พนักงานโรงเรียน

นางสาวสธนธร ทองนุ่น
พนักงานโภชนาการ

นางจินตนา หรุดคง
พนักงานโภชนาการ

นางสาวสมบูรณ์ จำนงค์
พนักงานโภชนาการ

นางจิรา เกิดทอง
พนักงานโภชนาการ

นายสุพัฒน์ อารีย์รักษ์
พนักงานขับรถ

นายชัยพฤศ จำนงค์
พนักงานโรงเรียน