คอมพิวเตอร์

นางสาวพัชรี หมั่นถนอม
ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์
หัวหน้าคอมพิวเตอร์

นางสาววริศรา แป้นชุม
ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์