คอมพิวเตอร์

นางสาวพัชรี หมั่นถนอม
ครูสอนคอมพิวเตอร์
หัวหน้าคอมพิวเตอร์

นางสาววริศรา แป้นชุม
ครูสอนคอมพิวเตอร์