คอมพิวเตอร์

นางสาวพัชรี แก้วสุวรรณ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
หัวหน้าคอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววริศรา แป้นชุม
ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์