กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

SR. Rosario caminoy
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวธนานันท์ ทุเรทพล
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

Mrs. Marivel Lagrama
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

Miss Chenaniah Galope
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ