วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง
              ภายในปีการศึกษา 2570 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง  มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ควบคู่คุณธรรม     สานสัมพันธ์ชุมชน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาโรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง

วินัยดี    มีเมตตา     สร้างปัญญาสู่สังคม

วินัยดี    นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี  เคารพยึดมั่นใน

              สถาบันชาติ  ศาสนา   พระมหากษัตริย์

         มีเมตตา  นักเรียนมีเมตตาต่อตนเองและผู้อื่น

สร้างปัญญาสู่สังคม  นักเรียนมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาและมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์  สังคมและสติปัญญา