กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจิรฐา กฤตรัชตนันต์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางณาตยา อินรัสพงศ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวจันทิมา บัวเนียม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2