กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจิรฐา กฤตรัชตนันต์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางณาตยา อินรัสพงศ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวจันทิมา บัวเนียม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2