กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอัญลภัส พันธ์คง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววรรณวิษา สงพิน
ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์