กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอัญลภัส พันธ์คง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววรรณวิษา สงพิน
ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์