กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอัญลภัส พันธ์คง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววรรณวิษา สงพิน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1