คณะผู้บริหาร

นางสาววัชราภรณ์ บุดดา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : sr.wattydc@gmail.com

นางสาวสมพิศ พงษ์พิศ
ผู้รับใบอนุญาต

นางสาววัชราภรณ์ บุดดา
ผู้จัดการโรงเรียน

SR. Rosario caminoy
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวบุญทุม หมื่อแล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวพรพิมล เทาะเว
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป