กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายชัยวัฒน์ อินนิล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจุรีพร พุ่มพูล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวณัฏยา ทวีวิทย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1