กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายชัยวัฒน์ อินนิล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจุรีพร พุ่มพูล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวจิฐกาล นุ้ยมาตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1