พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

       พันธกิจโรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง

         1. มุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อรองรับการ  ประกันคุณภาพทางการศึกษา

         2. พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรของสถานศึกษาให้เต็มตาม  ศักยภาพ

         3. พัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาพกาย - จิตที่ดีและสุนทรียภาพ

         4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการ  จัดการเรียนการสอน

         5. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ และเน้น  สมรรถนะของผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตร

         6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

         7. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักธรรม  ตามศาสนาที่ตนนับถือ

         8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น โดย  ยึดหลักแนวทางการปกครองระบอบ  ประชาธิปไตย

         9. อนุรักษ์วิถีชีวิตความเป็นไทย โดยมุ่งเน้น  หลักเศรษฐกิจพอเพียง