วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง
              โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุงมุ่งบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อรับประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้เรียนมีสุขภาพกาย จิตที่ดี มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ก้าวทันเทคโนโลยี ใส่ใจคุณธรรม จริยธรรม แห่งวิถีการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย ดำรงชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ปรัชญาโรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง

วินัยดี    มีเมตตา     สร้างปัญญาสู่สังคม

วินัยดี    นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี  เคารพยึดมั่นใน

              สถาบันชาติ  ศาสนา   พระมหากษัตริย์

         มีเมตตา  นักเรียนมีเมตตาต่อตนเองและผู้อื่น

สร้างปัญญาสู่สังคม  นักเรียนมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาและมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์  สังคมและสติปัญญา